Η εταιρεία μας είναι η ιστορικότερη στην Ελλάδα, από το 1959, που ασχολείται με διαφημιστικά, επιχειρηματικά, προωθητικά δώρα.

Η πρώτη εταιρεία «Ανδρέας Μπάλλας Εμποροδιαφημιστική» ιδρύθηκε με αντικείμενο την εισαγωγή και κατασκευή διαφημιστικών δώρων.

Σήμερα λειτουργούν 2 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο:

BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΛΛΑ Ο.Ε.

 

Σκοπός μας:

Η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.  Πολιτική μας είναι να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών μας.

Αντικείμενο της εργασίας μας:

Τα projects που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαφημιστικά/ προωθητικά  αντικείμενα, δώρα on pack και δώρα για σκοπούς δημοσίων σχέσεων.

Η εταιρεία μας έχει επεκταθεί σε είδη για την κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχειακού κλάδου και δημιουργήσαμε ένα τμήμα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Με προσήλωση στην προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, δημιουργήσαμε την πιο πλούσια γκάμα οικολογικών προϊόντων, την οποία εμπλουτίζουμε καθημερινά.

 

Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις:

 

Η Ballas Promotion έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα EQA για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

iso 9001 iso14001 iso45001


Είμαστε:

  • μέλος του PSI και IEPO, διεθνών οργανώσεων προωθητικών δώρων.
  • εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρίας Fruit of The Loom® και Russell® Brand στην Ελλάδα.
  • ο μόνος VIP εταίρος της Bic Graphic Europe, στην Ελλάδα.
  • αποκλειστικός διανομέας για τα εργαλεία γραφής Ritter GmbH στυλό γραφής στην Ελλάδα.
  • πιστοποιημένοι από το ΕΛΟΤ κατά EΝ ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
  • πιστοποιημένοι από το ΕΚΑΠΤΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.) για την διανομή και αποθήκευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

image001 image002


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τι είναι το πρότυπο ISO 14001;

Το ISO 14001 αποτελεί το πιο διαδεδομένο Διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Στόχος της εφαρμογής είναι η οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση, με παράλληλη κάλυψη των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τις γενικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή τις γενικές υποχρεώσεις όπως ισχύουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Το ISO 14001 είναι ένα γενικό πρότυπο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 14001;
•    Δυνατότητα βελτίωσης και αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας, των φυσικών πόρων και αξιοποίηση αποβλήτων, δράσεις που οδηγούν στη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας.
•    Συνεισφορά στην σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλο το προσωπικό και τη διοίκηση.
•    Βελτίωση των οργανωτικών δομών.
•    Εντοπισμός αδύναμων σημείων και εφαρμογή μεθόδων για συνεχή βελτίωση.
•    Εξασφάλιση της τήρησης των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων με δυνατότητα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης προς τις αρμόδιες αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
•    Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού και δημιουργία προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον.
•    Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing του οργανισμού Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών.
•    Δυνατότητα χρήσης πιστοποίησης ως υποστηρικτικό μέσο εισόδου σε αγορές και διαγωνισμούς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει την κατάλληλη βοήθεια στους Οργανισμούς στο να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους και το κίνητρο του προσωπικού τους, καθώς και να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 βοηθά τους Οργανισμούς να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων.
Για να καταφέρουν οι Οργανισμοί να ανταπεξέλθουν κατάλληλα και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία όχι μόνο θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους αλλά ταυτόχρονα θα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Το πρότυπο ISO 9001:2015 παρέχει μία ορθή και κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύουν οι Οργανισμοί.

Επιπρόσθετα, πολλοί αγοραστές προτιμούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να προμηθευτούν.

Μέσω του ISO 9001:2015 επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
•    Εύρεση και ανάλυση των κινδύνων που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας.
•    Σχεδιασμός και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων.
•    Διαρκής παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων και διαδικασιών.
•    Βελτίωση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών.
•    Αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
•    Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη των Οργανισμών.
•    Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Ballas Promotion τηρεί αυστηρά τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια με σκοπό να μειώσει τους κινδύνους και να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.

Η πολιτική της εταιρίας μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:
•    Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων.
•    Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία.
•    Συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
•    Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
•    Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας.
•    Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών κινδύνων.
•    Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασιών για την θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ΥΑΕ.


Εισαγωγές – Εξαγωγές:

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την εισαγωγική της δραστηριότητα  από το 1965 και έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δράση από το 1999 για projects που έχουμε πραγματοποιήσει για τους πελάτες μας εκτός Ελλάδας.

 

Προϊόντα – Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, έχει την πληρέστερη γκάμα προϊόντων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη στους τομείς δραστηριότητας μας. Στις επιλογές της σελίδας μας, μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Εκτός από προϊόντα, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες δημιουργίας εικαστικών, ανασυσκευασίας  και σύνθετης διανομής σε τελικούς αποδέκτες. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, είναι ότι στηριζόμενοι στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας «απλοποιούμε την πολυπλοκότητα των πελατών μας, παρέχοντας πάντα το άριστο αποτέλεσμα».