Η εταιρεία μας είναι η ιστορικότερη στην Ελλάδα, από το 1959, που ασχολείται με διαφημιστικά, επιχειρηματικά, προωθητικά δώρα.

Η πρώτη εταιρεία «Ανδρέας Μπάλλας Εμποροδιαφημιστική» ιδρύθηκε με αντικείμενο την εισαγωγή και κατασκευή διαφημιστικών δώρων.

Σήμερα λειτουργούν 2 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο:

BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

DONUM ADVERTISING GIFTS SRL. ROMANIA

 

Σκοπός μας:

Η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.  Πολιτική μας είναι να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών μας.

Αντικείμενο της εργασίας μας:

Τα projects που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαφημιστικά/ προωθητικά  αντικείμενα, δώρα on pack και δώρα για σκοπούς δημοσίων σχέσεων.

Η εταιρεία μας έχει επεκταθεί σε είδη για την κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχειακού κλάδου, επιπλέον πρόσφατα εντάξαμε τμήμα παραγωγής με την απόκτηση μηχανημάτων κοπής plexiglass & ξύλου, καθώς και μηχανημάτων ψηφιακής εκτύπωσης

Με προσήλωση στην προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, δημιουργήσαμε την πιο πλούσια γκάμα οικολογικών προϊόντων, την οποία εμπλουτίζουμε καθημερινά.

 

Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις:

 

Η Ballas Promotion έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα EQA για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

iso 9001 iso14001 iso45001


Είμαστε:

  • μέλος του PSI και IEPO, διεθνών οργανώσεων προωθητικών δώρων.
  • αποκλειστικός διανομέας για τα εργαλεία γραφής Ritter GmbH στυλό γραφής στην Ελλάδα.

 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τι είναι το πρότυπο ISO 14001;

Το ISO 14001 αποτελεί το πιο διαδεδομένο Διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Στόχος της εφαρμογής είναι η οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση, με παράλληλη κάλυψη των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τις γενικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή τις γενικές υποχρεώσεις όπως ισχύουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Το ISO 14001 είναι ένα γενικό πρότυπο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 14001;
•    Δυνατότητα βελτίωσης και αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας, των φυσικών πόρων και αξιοποίηση αποβλήτων, δράσεις που οδηγούν στη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας.
•    Συνεισφορά στην σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλο το προσωπικό και τη διοίκηση.
•    Βελτίωση των οργανωτικών δομών.
•    Εντοπισμός αδύναμων σημείων και εφαρμογή μεθόδων για συνεχή βελτίωση.
•    Εξασφάλιση της τήρησης των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων με δυνατότητα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης προς τις αρμόδιες αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
•    Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού και δημιουργία προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον.
•    Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing του οργανισμού Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών.
•    Δυνατότητα χρήσης πιστοποίησης ως υποστηρικτικό μέσο εισόδου σε αγορές και διαγωνισμούς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει την κατάλληλη βοήθεια στους Οργανισμούς στο να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους και το κίνητρο του προσωπικού τους, καθώς και να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 βοηθά τους Οργανισμούς να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων.
Για να καταφέρουν οι Οργανισμοί να ανταπεξέλθουν κατάλληλα και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία όχι μόνο θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους αλλά ταυτόχρονα θα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Το πρότυπο ISO 9001:2015 παρέχει μία ορθή και κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύουν οι Οργανισμοί.

Επιπρόσθετα, πολλοί αγοραστές προτιμούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να προμηθευτούν.

Μέσω του ISO 9001:2015 επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
•    Εύρεση και ανάλυση των κινδύνων που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας.
•    Σχεδιασμός και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων.
•    Διαρκής παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων και διαδικασιών.
•    Βελτίωση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών.
•    Αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
•    Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη των Οργανισμών.
•    Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Ballas Promotion τηρεί αυστηρά τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια με σκοπό να μειώσει τους κινδύνους και να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.

Η πολιτική της εταιρίας μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:
•    Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων.
•    Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία.
•    Συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
•    Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
•    Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας.
•    Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών κινδύνων.
•    Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασιών για την θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ΥΑΕ.

Πολιτική για την Ποιότητα

Η Ανώτατη Διοίκηση της BALLAS PROMOTION δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.
Στόχοι της BALLAS PROMOTION είναι:
•    Η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας.
•    Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
•    Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
•    Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
•    Δέσμευση για τον περιορισμό των κινδύνων και τη μείωση των απειλών.
•    Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
•    Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
•    Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
•    Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό της BALLAS PROMOTION.
•    Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
•    Η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων.
•    Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
•    Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
•    Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους ωφελούμενους/ ενδιαφερόμενα μέρη.
•    Η μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών.
•    Η βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
•    Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση.
•    Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
•    Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.
•    Εφαρμόζεται σε  όλες τις εγκαταστάσεις  που καλύπτονται  από  το  πεδίο εφαρμογής  των  υπηρεσιών  και  ορίζει  τις  παραμέτρους  εντός των  οποίων  μπορεί  να  αναληφθεί  προγραμματισμός  και  λειτουργία παροχής υπηρεσιών  σε  κάθε  μεμονωμένη  εγκατάσταση.
•    Η πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
•    Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τους προμηθευτές  και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της BALLAS PROMOTION. Ανασκοπείται ετησίως ή όποτε κριθεί απαραίτητο και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Ανώτατη Διοίκηση της BALLAS PROMOTION δεσμεύεται για την παροχή ενός υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της, καθώς και για την λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, έχει υιοθετήσει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.
Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.
Στόχοι της BALLAS PROMOTION είναι:
•    Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
•    Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, και συμμετοχή σε δράσεις ΥΑΕ, στον τομέα δραστηριότητας του.
•    Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
•    Η συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις για την ΥΑΕ.
•    Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών.
•    Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την αποδοτικότητα των υποδομών και των εγκαταστάσεων.
•    Η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ΥΑΕ, που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες.
•    Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
•    Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ΥΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
•    Εφαρμόζεται σε  όλες τις εγκαταστάσεις  που καλύπτονται  από  το  πεδίο εφαρμογής  των  υπηρεσιών  και  ορίζει  τις  παραμέτρους  εντός των  οποίων  μπορεί  να  αναληφθεί  προγραμματισμός  και  λειτουργία παροχής υπηρεσιών  σε  κάθε  μεμονωμένη  εγκατάσταση.
•    Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τους προμηθευτές  και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της BALLAS PROMOTION. Ανασκοπείται ετησίως ή όποτε κριθεί απαραίτητο και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

Πολιτική για το Περιβάλλον

Η Ανώτατη Διοίκηση της BALLAS PROMOTION έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων της, οι οποίες έχουν ή μπορεί να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον, έχει υιοθετήσει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.

Η BALLAS PROMOTION δεσμεύεται για:
•    Την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
•    Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, και συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
•    Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
•    Η τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
•    Εκτέλεση των λειτουργιών της σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις.
•    Συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
•    Η ανάπτυξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της Κοινωνίας.
•    Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
•    Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
•    Συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των δράσεων που παράγονται και τη περιβαλλοντική διαχείριση τους,  τους Προμηθευτές, τα μέλη της BALLAS PROMOTION και το κοινωνικό σύνολο.
•    Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τους προμηθευτές  και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της BALLAS PROMOTION. Ανασκοπείται ετησίως ή όποτε κριθεί απαραίτητο και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.


Εισαγωγές – Εξαγωγές:

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την εισαγωγική της δραστηριότητα  από το 1965 και έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δράση από το 1999 για projects που έχουμε πραγματοποιήσει για τους πελάτες μας εκτός Ελλάδας.

 

Προϊόντα – Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, έχει την πληρέστερη γκάμα προϊόντων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη στους τομείς δραστηριότητας μας. Στις επιλογές της σελίδας μας, μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Εκτός από προϊόντα, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες δημιουργίας εικαστικών, ανασυσκευασίας  και σύνθετης διανομής σε τελικούς αποδέκτες καθώς και υπηρεσία αποθήκευσης των υλικών. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, είναι ότι στηριζόμενοι στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας «απλοποιούμε την πολυπλοκότητα, παρέχοντας πάντα το άριστο αποτέλεσμα».